Adatbiztonsági szabályzat

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az EuropTec Kft. figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

Az EuropTec Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. és 13. cikkei alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: EuropTec Kft.
Cégjegyzékszám: 20-09-060731
Székhely: 8900 Zalaegerszeg Hock J. u. 96/A
Weblap: www.europtec.hu
A cég képviselője: Belső Gábor és Marcel Käser ügyvezető igazgatók Tel.: (92) 550-100
Adatvédelmi Tisztviselő:
Neve: Nemes Szabolcs
Elérhetőségei: (92) 550-156, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., iroda épület I. emelet.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, személyesen vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:
Nemes Szabolcs
8900 Zalaegerszeg Hock J. u. 96/A
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
(92) 550-156
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele a törvénynek meghatározott módon és szellemben történik.
A kezelt adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára nem kívánjuk továbbítani.


1. Az adatkezelési célok

Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
a) A gazdasági társaság alapító okiratában megjelölt tevékenységeinek a végrehajtásához jogos érdek és törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az ehhez feltétlenül szükséges mértékben és időtartamban;
b) az adatkezelő által szervezett rendezvényekről (képzések, rekreációs-családi programok stb.) tájékoztatás, igényfelmérések, regisztrációk és oktatási anyagok-visszamérések jogos érdek és jogi kötelezettségek alapján;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése, a vonatkozó törvényekben meghatározott adattartalommal és mértékig az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint szerződés teljesítése, jogi kötelezettség és jogos érdek alapján;
d) az adatkezelő Facebook oldalának üzemeltetése körében az adatkezelő profilját visszaigazoló felhasználók adatai önkéntes hozzájárulás alapján;
e) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése szerződés teljesítése jogcímen;
f) jogos érdek alapján vagyonvédelmi okokból az adatkezelő biztonságtechnikai rendszereket alkalmazhat (kamerarendszer, beléptető rendszer);
g) belső adminisztráció megkönnyítése.
Az adatkezelések részletes dokumentációja az Adatregiszterben található.

Az adatkezelő a jelen alpontban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Marketing tevékenység céljából Facebook és saját weboldal üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánná felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa, illetve egyéb jogalap esetén a tájékoztatást előzetesen megadja.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

A kezelt adatokat a törvényi kötelezettségek teljesítésén túlmenően, harmadik fél számára ki nem adjuk.


2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzi. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 2 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

3. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Az érintett jogai:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat helytelen vagy nem aktuális állapotot tükröz, úgy kérhető az adat kiigazítása;
c) törlés (amennyiben a vonatkozó törvények ezt lehetővé teszik);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az érintettek a jogviták elkerülése céljából a fenti jogaik érvényesítése miatt írásos formában fordulhatnak az adatkezelőhöz (EuropTec Kft.).
Az adatkezelő írásos formában, 25 napon belül köteles tájékoztatást adni a kötelezettségeik teljesítéséről, a megtett intézkedéseikről.
Az adatvédelmi tisztviselőt minden esetben be kell vonni, őt az érintetthez hasonlóan írásban tájékoztatni.

4. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az Infotv. fenti szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (jelen esetben EuropTec Kft.) a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén, a fentebb megadott elérhetőségeken az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat. Neki feladata és kötelessége Önt a törvényi lehetőségekről, folyamatokról és kötelezettségekről tájékoztatni, jogorvoslati igényének érvényesítésében segítenie.